Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

В тази таблица са събрани кодове на цветовете в RGB и HTML

Название

Пример

            R G B

                       HEX

Snow Snow 255 250 250   #FFFAFA
GhostWhite GhostWhite248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke WhiteSmoke245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro Gainsboro220 220 220    #DCDCDC
FloralWhite FloralWhite255 250 240 #FFFAF0
OldLace OldLace253 245 230 #FDF5E6
Linen Linen250 240 230 #FAF0E6
AntiqueWhite AntiqueWhite250 235 215 #FAEBD7
PapayaWhip PapayaWhip255 239 213 #FFEFD5
BlanchedAlmond BlanchedAlmond255 235 205 #FFEBCD
Bisque Bisque255 228 196 #FFE4C4
PeachPuff PeachPuff255 218 185 #FFDAB9
NavajoWhite NavajoWhite255 222 173 #FFDEAD
Moccasin Moccasin255 228 181 #FFE4B5
Cornsilk Cornsilk255 248 220 #FFF8DC
Ivory Ivory255 255 240 #FFFFF0
LemonChiffon LemonChiffon255 250 205 #FFFACD
Seashell Seashell255 245 238 #FFF5EE
Honeydew Honeydew240 255 240 #F0FFF0
MintCream MintCream245 255 250 #F5FFFA
Azure Azure240 255 255 #F0FFFF
AliceBlue AliceBlue240 248 255 #F0F8FF
lavender lavender230 230 250 #E6E6FA
LavenderBlush LavenderBlush255 240 245 #FFF0F5
MistyRose MistyRose255 228 225 #FFE4E1
White White255 255 255 #FFFFFF
Black Black0 0 0 #000000
DarkSlateGray DarkSlateGray47 79 79 #2F4F4F
DimGrey DimGrey105 105 105 #696969
SlateGrey SlateGrey112 128 144 #708090
LightSlateGray LightSlateGray119 136 153 #778899
Grey Grey190 190 190 #BEBEBE
LightGray LightGray211 211 211 #D3D3D3
MidnightBlue MidnightBlue25 25 112 #191970
NavyBlue NavyBlue0 0 128 #000080
CornflowerBlue CornflowerBlue100 149 237 #6495ED
DarkSlateBlue DarkSlateBlue72 61 139 #483D8B
SlateBlue SlateBlue106 90 205 #6A5ACD
MediumSlateBlue MediumSlateBlue123 104 238 #7B68EE
LightSlateBlue LightSlateBlue132 112 255 #8470FF
MediumBlue MediumBlue0 0 205 #0000CD
RoyalBlue RoyalBlue65 105 225 #4169E1
Blue Blue 0 0 255 #0000FF
DodgerBlue DodgerBlue30 144 255 #1E90FF
DeepSkyBlue DeepSkyBlue0 191 255 #00BFFF
SkyBlue SkyBlue135 206 235 #87CEEB
LightSkyBlue LightSkyBlue135 206 250 #87CEFA
SteelBlue SteelBlue70 130 180 #4682B4
LightSteelBlue LightSteelBlue176 196 222 #B0C4DE
LightBlue LightBlue173 216 230 #ADD8E6
PowderBlue PowderBlue176 224 230 #B0E0E6
PaleTurquoise PaleTurquoise175 238 238 #AFEEEE
DarkTurquoise DarkTurquoise0 206 209 #00CED1
MediumTurquoise MediumTurquoise72 209 204 #48D1CC
Turquoise Turquoise64 224 208 #40E0D0
Cyan Cyan 0 255 255 #00FFFF
LightCyan LightCyan224 255 255 #E0FFFF
CadetBlue CadetBlue95 158 160 #5F9EA0
MediumAquamarine MediumAquamarine102 205 170 #66CDAA
Aquamarine Aquamarine127 255 212 #7FFFD4
DarkGreen DarkGreen0 100 0 #006400
DarkOliveGreen DarkOliveGreen85 107 47 #556B2F
DarkSeaGreen DarkSeaGreen143 188 143 #8FBC8F
SeaGreen SeaGreen46 139 87 #2E8B57
MediumSeaGreen MediumSeaGreen60 179 113 #3CB371
LightSeaGreen LightSeaGreen32 178 170 #20B2AA
PaleGreen PaleGreen152 251 152 #98FB98
SpringGreen SpringGreen0 255 127 #00FF7F
LawnGreen LawnGreen124 252 0 #7CFC00
Green Green 0 255 0 #00FF00
Chartreuse Chartreuse127 255 0 #7FFF00
MedSpringGreen MedSpringGreen0 250 154 #00FA9A
GreenYellow GreenYellow173 255 47 #ADFF2F
LimeGreen LimeGreen50 205 50 #32CD32
YellowGreen YellowGreen154 205 50 #9ACD32
ForestGreen ForestGreen34 139 34 #228B22
OliveDrab OliveDrab107 142 35 #6B8E23
DarkKhaki DarkKhaki189 183 107 #BDB76B
PaleGoldenrod PaleGoldenrod238 232 170 #EEE8AA
LtGoldenrodYello LtGoldenrodYello250 250 210 #FAFAD2
LightYellow LightYellow255 255 224 #FFFFE0
Yellow Yellow255 255 0 #FFFF00
Gold Gold 255 215 0 #FFD700
LightGoldenrod LightGoldenrod238 221 130 #EEDD82
goldenrod goldenrod218 165 32 #DAA520
DarkGoldenrod DarkGoldenrod184 134 11 #B8860B
RosyBrown RosyBrown188 143 143 #BC8F8F
IndianRed IndianRed205 92 92 #CD5C5C
SaddleBrown SaddleBrown139 69 19 #8B4513
Sienna Sienna160 82 45 #A0522D
Peru Peru 205 133 63 #CD853F
Burlywood Burlywood222 184 135 #DEB887
Beige Beige245 245 220 #F5F5DC
Wheat Wheat245 222 179 #F5DEB3
SandyBrown SandyBrown244 164 96 #F4A460
Tan Tan 210 180 140 #D2B48C
Chocolate Chocolate210 105 30 #D2691E
Firebrick Firebrick178 34 34 #B22222
Brown Brown165 42 42 #A52A2A
DarkSalmon DarkSalmon233 150 122 #E9967A
Salmon Salmon250 128 114 #FA8072
LightSalmon LightSalmon255 160 122 #FFA07A
Orange Orange255 165 0 #FFA500
DarkOrange DarkOrange255 140 0 #FF8C00
Coral Coral255 127 80 #FF7F50
LightCoral LightCoral240 128 128 #F08080
Tomato Tomato255 99 71 #FF6347
OrangeRed OrangeRed255 69 0 #FF4500
Red Red 255 0 0 #FF0000
HotPink HotPink255 105 180 #FF69B4
DeepPink DeepPink255 20 147 #FF1493
Pink Pink 255 192 203 #FFC0CB
LightPink LightPink255 182 193 #FFB6C1
PaleVioletRed PaleVioletRed219 112 147 #DB7093
Maroon Maroon176 48 96 #B03060
MediumVioletRed MediumVioletRed199 21 133 #C71585
VioletRed VioletRed208 32 144 #D02090
Magenta Magenta255 0 255 #FF00FF
Violet Violet238 130 238 #EE82EE
Plum Plum 221 160 221 #DDA0DD
Orchid Orchid218 112 214 #DA70D6
MediumOrchid MediumOrchid186 85 211 #BA55D3
DarkOrchid DarkOrchid153 50 204 #9932CC
DarkViolet DarkViolet148 0 211 #9400D3
BlueViolet BlueViolet138 43 226 #8A2BE2
Purple Purple160 32 240 #A020F0
MediumPurple MediumPurple147 112 219 #9370DB
Thistle Thistle216 191 216 #D8BFD8
Snow1 Snow1255 250 250 #FFFAFA
Snow2 Snow2238 233 233 #EEE9E9
Snow3 Snow3205 201 201 #CDC9C9
Snow4 Snow4139 137 137 #8B8989
Seashell1 Seashell1255 245 238 #FFF5EE
Seashell2 Seashell2238 229 222 #EEE5DE
Seashell3 Seashell3205 197 191 #CDC5BF
Seashell4 Seashell4139 134 130 #8B8682
AntiqueWhite1 AntiqueWhite1255 239 219 #FFEFDB
AntiqueWhite2 AntiqueWhite2238 223 204 #EEDFCC
AntiqueWhite3 AntiqueWhite3205 192 176 #CDC0B0
AntiqueWhite4 AntiqueWhite4139 131 120 #8B8378
Bisque1 Bisque1255 228 196 #FFE4C4
Bisque2 Bisque2238 213 183 #EED5B7
Bisque3 Bisque3205 183 158 #CDB79E
Bisque4 Bisque4139 125 107 #8B7D6B
PeachPuff1 PeachPuff1255 218 185 #FFDAB9
PeachPuff2 PeachPuff2238 203 173 #EECBAD
PeachPuff3 PeachPuff3205 175 149 #CDAF95
PeachPuff4 PeachPuff4139 119 101 #8B7765
NavajoWhite1 NavajoWhite1255 222 173 #FFDEAD
NavajoWhite2 NavajoWhite2238 207 161 #EECFA1
NavajoWhite3 NavajoWhite3205 179 139 #CDB38B
NavajoWhite4 NavajoWhite4139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1 LemonChiffon1255 250 205 #FFFACD
LemonChiffon2 LemonChiffon2238 233 191 #EEE9BF
LemonChiffon3 LemonChiffon3205 201 165 #CDC9A5
LemonChiffon4 LemonChiffon4139 137 112 #8B8970
Cornsilk1 Cornsilk1255 248 220 #FFF8DC
Cornsilk2 Cornsilk2238 232 205 #EEE8CD
Cornsilk3 Cornsilk3205 200 177 #CDC8B1
Cornsilk4 Cornsilk4139 136 120 #8B8878
vory1 Ivory1255 255 240 #FFFFF0
vory2 Ivory2238 238 224 #EEEEE0
Ivory3 Ivory3205 205 193 #CDCDC1
Ivory4 Ivory4139 139 131 #8B8B83
Honeydew1 Honeydew1240 255 240 #F0FFF0
Honeydew2 Honeydew2224 238 224 #E0EEE0
Honeydew3 Honeydew3193 205 193 #C1CDC1
Honeydew4 Honeydew4131 139 131 #838B83
LavenderBlush1 LavenderBlush1255 240 245 #FFF0F5
LavenderBlush2 LavenderBlush2238 224 229 #EEE0E5
LavenderBlush3 LavenderBlush3205 193 197 #CDC1C5
LavenderBlush4 LavenderBlush4139 131 134 #8B8386
MistyRose1 MistyRose1255 228 225 #FFE4E1
MistyRose2 MistyRose2238 213 210 #EED5D2
MistyRose3 MistyRose3205 183 181 #CDB7B5
MistyRose4 MistyRose4139 125 123 #8B7D7B
Azure1 Azure1240 255 255 #F0FFFF
Azure2 Azure2224 238 238 #E0EEEE
Azure3 Azure3193 205 205 #C1CDCD
Azure4 Azure4131 139 139 #838B8B
SlateBlue1 SlateBlue1131 111 255 #836FFF
SlateBlue2 SlateBlue2122 103 238 #7A67EE
SlateBlue3 SlateBlue3105 89 205 #6959CD
SlateBlue4 SlateBlue471 60 139 #473C8B
RoyalBlue1 RoyalBlue172 118 255 #4876FF
RoyalBlue2 RoyalBlue267 110 238 #436EEE
RoyalBlue3 RoyalBlue358 95 205 #3A5FCD
RoyalBlue4 RoyalBlue439 64 139 #27408B
Blue1 Blue10 0 255 #0000FF
Blue2 Blue20 0 238 #0000EE
Blue3 Blue30 0 205 #0000CD
Blue4 Blue40 0 139 #00008B
DodgerBlue1 DodgerBlue130 144 255 #1E90FF
DodgerBlue2 DodgerBlue228 134 238 #1C86EE
DodgerBlue3 DodgerBlue324 116 205 #1874CD
DodgerBlue4 DodgerBlue416 78 139 #104E8B
SteelBlue1 SteelBlue199 184 255 #63B8FF
SteelBlue2 SteelBlue292 172 238 #5CACEE
SteelBlue3 SteelBlue379 148 205 #4F94CD
SteelBlue4 SteelBlue454 100 139 #36648B
DeepSkyBlue1 DeepSkyBlue10 191 255 #00BFFF
DeepSkyBlue2 DeepSkyBlue20 178 238 #00B2EE
DeepSkyBlue3 DeepSkyBlue30 154 205 #009ACD
DeepSkyBlue4 DeepSkyBlue40 104 139 #00688B
SkyBlue1 SkyBlue1135 206 255 #87CEFF
SkyBlue2 SkyBlue2126 192 238 #7EC0EE
SkyBlue3 SkyBlue3108 166 205 #6CA6CD
SkyBlue4 SkyBlue474 112 139 #4A708B
LightSkyBlue1 LightSkyBlue1176 226 255 #B0E2FF
LightSkyBlue2 LightSkyBlue2164 211 238 #A4D3EE
LightSkyBlue3 LightSkyBlue3141 182 205 #8DB6CD
LightSkyBlue4 LightSkyBlue496 123 139 #607B8B
SlateGray1 SlateGray1198 226 255 #C6E2FF
SlateGray2 SlateGray2185 211 238 #B9D3EE
SlateGray3 SlateGray3159 182 205 #9FB6CD
SlateGray4 SlateGray4108 123 139 #6C7B8B
LightSteelBlue1 LightSteelBlue1202 225 255 #CAE1FF
LightSteelBlue2 LightSteelBlue2188 210 238 #BCD2EE
LightSteelBlue3 LightSteelBlue3162 181 205 #A2B5CD
LightSteelBlue4 LightSteelBlue4110 123 139 #6E7B8B
LightBlue1 LightBlue1191 239 255 #BFEFFF
LightBlue2 LightBlue2178 223 238 #B2DFEE
LightBlue3 LightBlue3154 192 205 #9AC0CD
LightBlue4 LightBlue4104 131 139 #68838B
LightCyan1 LightCyan1224 255 255 #E0FFFF
LightCyan2 LightCyan2209 238 238 #D1EEEE
LightCyan3 LightCyan3180 205 205 #B4CDCD
LightCyan4 LightCyan4122 139 139 #7A8B8B
PaleTurquoise1 PaleTurquoise1187 255 255 #BBFFFF
PaleTurquoise2 PaleTurquoise2174 238 238 #AEEEEE
PaleTurquoise3 PaleTurquoise3150 205 205 #96CDCD
PaleTurquoise4 PaleTurquoise4102 139 139 #668B8B
CadetBlue1 CadetBlue1152 245 255 #98F5FF
CadetBlue2 CadetBlue2142 229 238 #8EE5EE
CadetBlue3 CadetBlue3122 197 205 #7AC5CD
CadetBlue4 CadetBlue483 134 139 #53868B
Turquoise1 Turquoise10 245 255 #00F5FF
Turquoise2 Turquoise20 229 238 #00E5EE
Turquoise3 Turquoise30 197 205 #00C5CD
Turquoise4 Turquoise40 134 139 #00868B
Cyan1 Cyan10 255 255 #00FFFF
Cyan2 Cyan20 238 238 #00EEEE
Cyan3 Cyan30 205 205 #00CDCD
Cyan4 Cyan40 139 139 #008B8B
DarkSlateGray1 DarkSlateGray1151 255 255 #97FFFF
DarkSlateGray2 DarkSlateGray2141 238 238 #8DEEEE
DarkSlateGray3 DarkSlateGray3121 205 205 #79CDCD
DarkSlateGray4 DarkSlateGray482 139 139 #528B8B
Aquamarine1 Aquamarine1127 255 212 #7FFFD4
Aquamarine2 Aquamarine2118 238 198 #76EEC6
Aquamarine3 Aquamarine3102 205 170 #66CDAA
Aquamarine4 Aquamarine469 139 116 #458B74
DarkSeaGreen1 DarkSeaGreen1193 255 193 #C1FFC1
DarkSeaGreen2 DarkSeaGreen2180 238 180 #B4EEB4
DarkSeaGreen3 DarkSeaGreen3155 205 155 #9BCD9B
DarkSeaGreen4 DarkSeaGreen4105 139 105 #698B69
SeaGreen1 SeaGreen184 255 159 #54FF9F
SeaGreen2 SeaGreen278 238 148 #4EEE94
SeaGreen3 SeaGreen367 205 128 #43CD80
SeaGreen4 SeaGreen446 139 87 #2E8B57
PaleGreen1 PaleGreen1154 255 154 #9AFF9A
PaleGreen2 PaleGreen2144 238 144 #90EE90
PaleGreen3 PaleGreen3124 205 124 #7CCD7C
PaleGreen4 PaleGreen484 139 84 #548B54
SpringGreen1 SpringGreen10 255 127 #00FF7F
SpringGreen2 SpringGreen20 238 118 #00EE76
SpringGreen3 SpringGreen30 205 102 #00CD66
SpringGreen4 SpringGreen40 139 69 #008B45
Green1 Green10 255 0 #00FF00
Green2 Green20 238 0 #00EE00
Green3 Green30 205 0 #00CD00
Green4 Green40 139 0 #008B00
Chartreuse1 Chartreuse1127 255 0 #7FFF00
Chartreuse2 Chartreuse2118 238 0 #76EE00
Chartreuse3 Chartreuse3102 205 0 #66CD00
Chartreuse4 Chartreuse469 139 0 #458B00
OliveDrab1 OliveDrab1192 255 62 #C0FF3E
OliveDrab2 OliveDrab2179 238 58 #B3EE3A
OliveDrab3 OliveDrab3154 205 50 #9ACD32
OliveDrab4 OliveDrab4105 139 34 #698B22
DarkOliveGreen1 DarkOliveGreen1202 255 112 #CAFF70
DarkOliveGreen2 DarkOliveGreen2188 238 104 #BCEE68
DarkOliveGreen3 DarkOliveGreen3162 205 90 #A2CD5A
DarkOliveGreen4 DarkOliveGreen4110 139 61 #6E8B3D
Khaki1 Khaki1255 246 143 #FFF68F
Khaki2 Khaki2238 230 133 #EEE685
Khaki3 Khaki3205 198 115 #CDC673
Khaki4 Khaki4139 134 78 #8B864E
LightGoldenrod1 LightGoldenrod1255 236 139 #FFEC8B
LightGoldenrod2 LightGoldenrod2238 220 130 #EEDC82
LightGoldenrod3 LightGoldenrod3205 190 112 #CDBE70
LightGoldenrod4 LightGoldenrod4139 129 76 #8B814C
LightYellow1 LightYellow1255 255 224 #FFFFE0
LightYellow2 LightYellow2238 238 209 #EEEED1
LightYellow3 LightYellow3205 205 180 #CDCDB4
LightYellow4 LightYellow4139 139 122 #8B8B7A
Yellow1 Yellow1255 255 0 #FFFF00
Yellow2 Yellow2238 238 0 #EEEE00
Yellow3 Yellow3205 205 0 #CDCD00
Yellow4 Yellow4139 139 0 #8B8B00
Gold1 Gold1255 215 0 #FFD700
Gold2 Gold2238 201 0 #EEC900
Gold3 Gold3205 173 0 #CDAD00
Gold4 Gold4139 117 0 #8B7500
Goldenrod1 Goldenrod1255 193 37 #FFC125
Goldenrod2 Goldenrod2238 180 34 #EEB422
Goldenrod3 Goldenrod3205 155 29 #CD9B1D
Goldenrod4 Goldenrod4139 105 20 #8B6914
DarkGoldenrod1 DarkGoldenrod1255 185 15 #FFB90F
DarkGoldenrod2 DarkGoldenrod2238 173 14 #EEAD0E
DarkGoldenrod3 DarkGoldenrod3205 149 12 #CD950C
DarkGoldenrod4 DarkGoldenrod4139 101 8 #8B658B
RosyBrown1 RosyBrown1255 193 193 #FFC1C1
RosyBrown2 RosyBrown2238 180 180 #EEB4B4
RosyBrown3 RosyBrown3205 155 155 #CD9B9B
RosyBrown4 RosyBrown4139 105 105 #8B6969
IndianRed1 IndianRed1255 106 106 #FF6A6A
IndianRed2 IndianRed2238 99 99 #EE6363
IndianRed3 IndianRed3205 85 85 #CD5555
IndianRed4 IndianRed4139 58 58 #8B3A3A
Sienna1 Sienna1255 130 71 #FF8247
Sienna2 Sienna2238 121 66 #EE7942
Sienna3 Sienna3205 104 57 #CD6839
Sienna4 Sienna4139 71 38 #8B4726
Burlywood1 Burlywood1255 211 155 #FFD39B
Burlywood2 Burlywood2238 197 145 #EEC591
Burlywood3 Burlywood3205 170 125 #CDAA7D
Burlywood4 Burlywood4139 115 85 #8B7355
Wheat1 Wheat1255 231 186 #FFE7BA
Wheat2 Wheat2 238 216 174 #EED8AE
Wheat3 Wheat3205 186 150 #CDBA96
Wheat4 Wheat4139 126 102 #8B7E66
Tan1 Tan1 255 165 79 #FFA54F
Tan2 Tan2 238 154 73 #EE9A49
Tan3 Tan3 205 133 63 #CD853F
Tan4 Tan4 139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1 Chocolate1255 127 36 #FF7F24
Chocolate2 Chocolate2238 118 33 #EE7621
Chocolate3 Chocolate3205 102 29 #CD661D
Chocolate4 Chocolate4139 69 19 #8B4513
Firebrick1 Firebrick1255 48 48 #FF3030
Firebrick2 Firebrick2238 44 44 #EE2C2C
Firebrick3 Firebrick3205 38 38 #CD2626
Firebrick4 Firebrick4139 26 26 #8B1A1A
Brown1 Brown1255 64 64 #FF4040
Brown2 Brown2238 59 59 #EE3B3B
Brown3 Brown3205 51 51 #CD3333
Brown4 Brown4139 35 35 #8B2323
Salmon1 Salmon1255 140 105 #FF8C69
Salmon2 Salmon2238 130 98 #EE8262
Salmon3 Salmon3205 112 84 #CD7054
Salmon4 Salmon4139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1 LightSalmon1255 160 122 #FFA07A
LightSalmon2 LightSalmon2238 149 114 #EE9572
LightSalmon3 LightSalmon3205 129 98 #CD8162
LightSalmon4 LightSalmon4139 87 66 #8B5742
Orange1 Orange1255 165 0 #FFA500
Orange2 Orange2238 154 0 #EE9A00
Orange3 Orange3205 133 0 #CD8500
Orange4 Orange4139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1 DarkOrange1255 127 0 #FF7F00
DarkOrange2 DarkOrange2238 118 0 #EE7600
DarkOrange3 DarkOrange3205 102 0 #CD6600
DarkOrange4 DarkOrange4139 69 0 #8B4500
Coral1 Coral1255 114 86 #FF7256
Coral2 Coral2238 106 80 #EE6A50
Coral3 Coral3205 91 69 #CD5B45
Coral4 Coral4139 62 47 #8B3E2F
Tomato1 Tomato1255 99 71 #FF6347
Tomato2 Tomato2238 92 66 #EE5C42
Tomato3 Tomato3205 79 57 #CD4F39
Tomato4 Tomato4139 54 38 #8B3626
OrangeRed1 OrangeRed1255 69 0 #FF4500
OrangeRed2 OrangeRed2238 64 0 #EE4000
OrangeRed3 OrangeRed3205 55 0 #CD3700
OrangeRed4 OrangeRed4139 37 0 #8B2500
Red1 Red1 255 0 0 #FF0000
Red2 Red2 238 0 0 #EE0000
Red3 Red3 205 0 0 #CD0000
Red4 Red4 139 0 0 #8B0000
DeepPink1 DeepPink1255 20 147 #FF1493
DeepPink2 DeepPink2238 18 137 #EE1289
DeepPink3 DeepPink3205 16 118 #CD1076
DeepPink4 DeepPink4139 10 80 #8B0A50
HotPink1 HotPink1255 110 180 #FF6EB4
HotPink2 HotPink2238 106 167 #EE6AA7
HotPink3 HotPink3205 96 144 #CD6090
HotPink4 HotPink4139 58 98 #8B3A62
Pink1 Pink1255 181 197 #FFB5C5
Pink2 Pink2238 169 184 #EEA9B8
Pink3 Pink3205 145 158 #CD919E
Pink4 Pink4139 99 108 #8B636C
LightPink1 LightPink1255 174 185 #FFAEB9
LightPink2 LightPink2238 162 173 #EEA2AD
LightPink3 LightPink3205 140 149 #CD8C95
LightPink4 LightPink4139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1 PaleVioletRed1255 130 171 #FF82AB
PaleVioletRed2 PaleVioletRed2238 121 159 #EE799F
PaleVioletRed3 PaleVioletRed3205 104 137 #CD6889
PaleVioletRed4 PaleVioletRed4139 71 93 #8B475D
Maroon1 Maroon1255 52 179 #FF34B3
Maroon2 Maroon2238 48 167 #EE30A7
Maroon3 Maroon3205 41 144 #CD2990
Maroon4 Maroon4139 28 98 #8B1C62
VioletRed1 VioletRed1255 62 150 #FF3E96
VioletRed2 VioletRed2238 58 140 #EE3A8C
VioletRed3 VioletRed3205 50 120 #CD3278
VioletRed4 VioletRed4139 34 82 #8B2252
Magenta1 Magenta1255 0 255 #FF00FF
Magenta2 Magenta2238 0 238 #EE00EE
Magenta3 Magenta3205 0 205 #CD00CD
Magenta4 Magenta4139 0 139 #8B008B
Orchid1 Orchid1255 131 250 #FF83FA
Orchid2 Orchid2238 122 233 #EE7AE9
Orchid3 Orchid3205 105 201 #CD69C9
Orchid4 Orchid4139 71 137 #8B4789
Plum1 Plum1255 187 255 #FFBBFF
Plum2 Plum2238 174 238 #EEAEEE
Plum3 Plum3205 150 205 #CD96CD
Plum4 Plum4139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1 MediumOrchid1224 102 255 #E066FF
MediumOrchid2 MediumOrchid2209 95 238 #D15FEE
MediumOrchid3 MediumOrchid3180 82 205 #B452CD
MediumOrchid4 MediumOrchid4122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1 DarkOrchid1191 62 255 #BF3EFF
DarkOrchid2 DarkOrchid2178 58 238 #B23AEE
DarkOrchid3 DarkOrchid3154 50 205 #9A32CD
DarkOrchid4 DarkOrchid4104 34 139 #68228B
Purple1 Purple1155 48 255 #9B30FF
Purple2 Purple2145 44 238 #912CEE
Purple3 Purple3125 38 205 #7D26CD
Purple4 Purple485 26 139 #551A8B
MediumPurple1 MediumPurple1171 130 255 #AB82FF
MediumPurple2 MediumPurple2159 121 238 #9F79EE
MediumPurple3 MediumPurple3137 104 205 #8968CD
MediumPurple4 MediumPurple493 71 139 #5D478B
Thistle1 Thistle1255 225 255 #FFE1FF
Thistle2 Thistle2238 210 238 #EED2EE
Thistle3 Thistle3205 181 205 #CDB5CD
Thistle4 Thistle4139 123 139 #8B7B8B
grey11 grey1128 28 28 #1C1C1C
grey21 grey2154 54 54 #363636
grey31 grey3179 79 79 #4F4F4F
grey41 grey41105 105 105 #696969
grey51 grey51130 130 130 #828282
grey61 grey61156 156 156 #9C9C9C
grey71 grey71181 181 181 #B5B5B5
gray81 gray81207 207 207 #CFCFCF
gray91 gray91232 232 232 #E8E8E8
DarkGrey DarkGrey169 169 169 #A9A9A9
DarkBlue DarkBlue0 0 139 #00008B
DarkCyan DarkCyan0 139 139 #008B8B
DarkMagenta DarkMagenta139 0 139 #8B008B
DarkRed DarkRed139 0 0 #8B0000
LightGreen LightGreen144 238 144 #90EE90ИНТЕРЕСНО!Да направим уникална темата на нашия блогИЗБЕРИ!