Безплатен блог на платформата Blogger (blogspot). Създаване, водене, персонализиране, дизайн, притурки в примери. Препоръки и съвети за начинаещи и напреднали блогъри.

Търсене

Breaking

Всички свойства, значения и описания на CSS 


ЗначениеСвойствоЗначение по подразбиранеУточнения

background-color

background-image

background-repeat

background-position

background-attachment

background

Задава в съкратен вид цвета на фона, URL на фоновото изображение, повторение и позициониране на
фоновата рисунка

<цвят>

transparent

background-color


transparent

Определя цвета на елементите на фона 

background-image

none

none

Задава елемент на фоново изображение, съхраняващ се в посочения файл

top

center

bottom

left

right

<число>

background-position

0 0

Позициониране на фоновото изображения (спрямо горния ляв ъгъл)

background-repeat

repeat

repeat-x

repeat-y

no-repeat


repeat

Повторение на фоновото изображение

background-attachment

scroll

fixed

scroll

Фиксация на фона

border

свойства:


border-color


border-width

border-style


Задава в съкратен вид ширина, стил и цвят на линиите на четирите граници на елемента

border-spacing

<число>

0
Определя разликата между съседните гранични линии на клетките на таблицата

border-top

border-right

border-bottom

border-left

свойства:

border-width (border-left-width, border-top-width)

border-style

border-color


Задаване в съкратен вид  свойствата на граничните: широчина, стил и цвят

border-color

<цвят>


Задава цвета на четирите граници на елемента

border-top-color

border-left-color

border-right-color

border-bottom-color

<цвят>


Задава цвета на съответстващата граница на елемента

border-style

border-top-style

border-left-style

border-right-style

border-bottom-style

none

hidden

dotted

dashed

solid

double

groove

ridge

inset

outset

none

Определя стила на показване на всички граници или поотделно (точковидна, пунктирана, плътна линия, двойна линия и т.н.)

border-width

border-top-width

border-left-width

border-right-width

border-bottom-width

thin

medium

thick

<число>

medium

Определя ширината на всички граници или поотделно

caption-side

top

bottom

left

right

top

Разположение на името на таблицата

clear

none

both

left

right

none

Не допуска заобикалянето на елемента с текст

clip

rect

auto


auto

Той определя правоъгълна област, която показва съдържанието на елемента


color

<цвят>

Зависит от броузера

Задава цвета на текста на целия документ


cursor

auto

crosshair

default

pointer


move

e-resize

ne-resize

nw-resize

N-resize

se-resize

sw-resize

s-resize

W-resize


text

wait

help

auto

Определя формата на курсора на мишката

display

inline

block

list-item

none

inline

Определя показването на елемента (таблица, блок, списък)

empty-cells

show

hide

show

Задава дали да се показват границите около празните клетки от таблица


float

left

right

none

none

Задава заобикалянето на  елемента с текст

font

свойства:

font-style

font-variant

font-weight

font-size

font-family


Определя в съкратен вид стила, дебелината, размера, височината и наименованието на шрифта

font-family

Наименование на шрифта

Зависи от броузъра

Определя шрифта или групата шрифтове


font-size

<число>

xx-small

x-small

small


medium

large

x-large

xx-large

larger

smaller

Зависи от броузъра

Задава размер на шрифта

font-style

normal

italic

oblique

normal


Определя стила на шрифта в групата шрифтове

font-variant

normal

small-caps

normal

Задава вариант на шрифта (обикновен или малки главни букви)

font-weight

normal

bold

bolder

lighter

<число от 100 до 900 на стъпки от 100>

normal

Задава относителната дебелина на шрифта

height

auto

<число>

auto

Задава височина на елемента

letter-spacing

<число>

normal

normal

Определя разстоянието между
символите

line-height

<число>

normal

normal

Определя разстоянието между редовете (височина плюс разстояние между тях)

list-style

свойства:


list-style-position


list-style-image

list-style-type


Задава в съкратен вид типа на списъка, разположение на маркерите и тяхното изображение

list-style-image

URL на изображението

none

Задава URL на файла, съдържащ изображение и маркера за елементи в списъка

list-style-position

inside

outside

outside

Определя разположението на маркерите по отношение на елементите в списъка (вътре или извън областта на списъка)

list-style-type

disk

circle

square


decimal

lower-roman

upper-roman

lower-alpha

upper-alpha

none

disk (за неподреден списък)

Задава маркери за неподреден и подреден списък

margin

<число>

0

Поле - margin е разстояние от всяка страна на елемента до съседните елементи или края на документа(външни отступи)

margin-top

margin-right

margin-bottom

margin-left

<число>

0

Определя размера на свободното поле (горно, дясно, долно, ляво)

overflow

visible

hidden

scroll

none

none

Управлява показването на съдържанието на елемента извън областта на извеждане

padding

<число>


0

Задава разстоянието между всички граници на елемента и съдържанието му (вътрешни отстъпи)

padding-top

padding-right

padding-bottom

padding-left


<число>

0

Задава разстоянието от границите до съдържанието на елемента

position

static


relative

absolute

static

Определяет разположението на елемента спрямо други елементи

text-align

left

right

center

justify

Зависи от броузъра 

Задава хоризонталното разположение на текста в блоков елемент

text-decoration

none

underline

overline

line-through

blink

none

Задава параметри на стила на шрифта 

text-indent

<число>

0

Задава отстъпа на първия ред на текста (може в cm, em, px)

text-shadow

none

<число>

<цвят>

none

Задава сянката на текст

text-transform

capitalize

uppercase

lowercase

none

none

Смяна на регистъра на буквите (Всички Думи С Главна Буква, ВСИЧКИ БУКВИ СА ГОЛЕМИ, всички букви са малки)

vertical-align

baseline

sub

super

top


text-top

middle

bottom

text-bottom

<число>

baseline

Определя вертикалното положение на текст и изображение относно изходното

visibility

visible

hidden

inherit


Определя видимостта на елемента

white-space

normal

pre

nowrap

normal

Определя показването на интервали, знаци на табулации 

width

<число>

auto

auto

Задава ширина на елемента

word-spacing

<число>

normal

normal

Определя интервала между думите

z-index

<число>

auto

auto

Посочва реда на припокриващи се елементи